Alle onderstaande wetten en meer vindt u op de Databank Arbo & Milieu. Deze bevat ruim 53.000 verschillende documenten die door onze eigen redactie dagelijks worden geactualiseerd. Onze databank is een uitstekend hulpmiddel voor elke professional die gebruik maakt van juridische informatie op het gebied van Milieu, Arbeidsomstandigheden en Veiligheid. Onze databank bevat ook de meest voorkomende wetten en regels aangaande bouw en ruimtelijke ordening. WABO-breed dus.

   

  Onze databank bevat de volgende informatie:
  Nationale wetgeving (wetten, besluiten, regelingen, incl. toelichtingen, bijlagen en wijzigingen)
  Europese wetgeving (richtlijnen, verordeningen, besluiten en beschikkingen)
  Internationale wetgeving (protocollen en verdragen)
  Provinciale wetgeving en beleidsplannen
  Nederlandse en Europese jurisprudentie
  Beleid (Kamerstukken, ontwerpwetgeving, convenanten en meerjarenafspraken)
  Pseudo-wetgeving (aanbevelingen, BREF, handleidingen, PGS- en CPR-richtlijnen etc.)
  Praktijkinformatie (brochures, rapporten etc.)
  Checklijsten
  Kennismaken

  Hieronder vindt u een deel van de wetgeving die wij hebben opgenomen

  Activiteitenbesluit milieubeheer
  Activiteitenregeling milieubeheer
  Administratiebesluit milieugevaarlijke stoffen en preparaten
  Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie
  Asbestverwijderingsbesluit 2005
  Besluit aanleg energie-infrastructuur
  Besluit algemene regels milieu mijnbouw
  Besluit algemene regels ruimtelijke ordening
  Besluit asbestwegen milieubeheer
  Besluit bedrijfscontrole varkensziekten
  Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen
  Besluit beheer autobanden
  Besluit beheer autowrakken
  Besluit beheer batterijen en accu’s 2008
  Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur
  Besluit beheer en schadebestrijding dieren
  Besluit Beheer Haringvlietsluizen
  Besluit beheer verpakkingen 2014
  Besluit beheer winningsafvalstoffen
  Besluit belastingen op milieugrondslag
  Besluit belastingen op milieugrondslag
  Besluit beleidsregel bekendmaken delen A en B van het Registration Report
  Besluit beleidsregel naamgeving biociden en gewasbeschermingsmiddelen
  Besluit Beleidsregel naamgeving toegelaten biociden en gewasbeschermingsmiddelen
  Besluit beleidsregel respijttermijnen voor biociden
  Besluit beleidsregel respijttermijnen voor gewasbeschermingsmiddelen
  Besluit beperking geluidhinder luchtvaartuigen
  Besluit beperking vrije visserij kustwateren
  Besluit bescherming Antarctica
  Besluit bestrijding bacterievuur 1983
  Besluit bestrijding schadelijke organismen
  Besluit bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte
  Besluit bestuursreglement dossiereisen en aanvraagformulieren Ctgb 2008
  Besluit Bibob
  Besluit bijzondere spoorwegen
  Besluit biotechnologie bij dieren
  Besluit bodemkwaliteit
  Besluit brandstoffen luchtverontreiniging
  Besluit burgerluchthavens
  Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur
  Besluit certificaat gewasbeschermingsmiddelen
  Besluit derogatie (luchtkwaliteitseisen)
  Besluit detectie radioactief besmet schroot
  Besluit detergentia milieubeheer
  Besluit diergeneeskundigen
  Besluit diergeneesmiddelen
  Besluit dierlijke bijproducten
  Besluit dierlijke producten
  Besluit diervoeders 2012
  Besluit differentiatie tarieven transport elektriciteit
  Besluit draagbare blustoestellen 1997
  Besluit drempelbedrag waterbodemsanering regionale wateren
  Besluit Eenheid Planning en Advies Beleids-ondersteunend Team milieu-incidenten
  Besluit eisen dierlijk sperma en spermawincentra
  Besluit emissiearme huisvesting
  Besluit energieprestatie gebouwen
  Besluit energieprestatievergoeding huur
  Besluit Energy Staretiketteringsprogramma
  Besluit Erfgoedwet archeologie
  Besluit erkenning cursussen en diploma’s proefdieren
  Besluit etikettering energiegebruik personenauto’s
  Besluit etikettering energieverbruik energiegerelateerde producten
  Besluit ex artikel 2 Tracéwet
  Besluit ex artikel 37a van de luchtvaartwet
  Besluit ex artikel 4 wet installaties Noordzee
  Besluit ex artikel 5a waterstaatswet 1900
  Besluit experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking
  Besluit externe veiligheid buisleidingen
  Besluit externe veiligheid inrichtingen
  Besluit externe veiligheid transportroutes
  Besluit factuur, verbruiks- en indicatief kostenoverzicht energie
  Besluit Faunabeheer
  Besluit Faunafonds
  Besluit financieel beheer netbeheerder
  Besluit financiële bepalingen bodemsanering
  Besluit Fonds Luchtverontreiniging 1990
  Besluit gebruik meststoffen
  Besluit gebruik sera en entstoffen
  Besluit gebruik stormvloedkering Nieuwe Waterweg
  Besluit gebruiksbeperkingen Rotterdam Airport
  Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen
  Besluit gegevensverstrekking geschillenbeslechting Gaswet
  Besluit geluid milieubeheer
  Besluit geluidhinder
  Besluit geluidproduktie sportmotoren
  Besluit geluidsbelasting grote luchtvaart
  Besluit geluidsgevoelige ruimten van een woning
  Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013
  Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen)
  Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden
  Besluit grenswaarden programmatische aanpak stikstof
  Besluit handel in emissierechten
  Besluit handhaving en overige zaken Wet dieren
  Besluit havenontvangstvoorzieningen
  Besluit heffing bestrijding dierziekten
  Besluit heffing preventie dierziekten
  Besluit herbeplanting artikel 3 Boswet
  Besluit hernieuwbare energie vervoer 2015
  Besluit hoofdspoorweginfrastructuur
  Besluit houders van dieren
  Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
  Besluit identificatie en registratie van dieren
  Besluit in-, uit- en doorvoer van radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstoffen
  Besluit Incidentbestrijdingsplan Noordzee
  Besluit informatie inzake rampen en crises
  Besluit informatie-uitwisseling ondergrondse netten
  Besluit informatieverstrekking schepen met bepaalde stoffen
  Besluit inrichting en gebruik niet aangewezen luchtvaartterreinen
  Besluit inrichting landelijk gebied
  Besluit Inspire
  Besluit intrekking van het besluit ongevallen kerninstallaties
  Besluit inventarisatie broeikasgassen Wlv
  Besluit inzake medegebruik van militaire luchtvaartterreinen
  Besluit inzake medegebruik van militaire luchtvaartterreinen
  Besluit inzamelen afvalstoffen
  Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen
  Besluit kleiduivenschieten milieubeheer
  Besluit kostenverhaal energie
  Besluit kwaliteitseisen en monitoring water
  Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009
  Besluit kwaliteitseisen handhaving milieubeheer
  Besluit kwik en kwikhoudende producten milieubeheer
  Besluit landelijk overleg milieuwethandhaving
  Besluit leges Wet beheer rijkswaterstaatswerken
  Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998
  Besluit leveringszekerheid Gaswet
  Besluit lokaal spoor
  Besluit lozen buiten inrichtingen
  Besluit lozing afvalwater huishoudens
  Besluit luchtkussenvoertuigen Wet geluidhinder
  Besluit maatregelen richtwaarden (luchtkwaliteitseisen)
  Besluit medegebruik van militaire luchtvaartterreinen
  Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen
  Besluit meldingsformaliteiten en gegevensverwerkingen scheepvaart
  Besluit milieueffectrapportage
  Besluit milieutaak gasbedrijven Gaswet
  Besluit militaire luchthavens
  Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
  Besluit nadere omschrijving begrip autowrakken
  Besluit natuurbescherming
  Besluit niet gehouden dieren
  Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)
  Besluit OM-afdoening

  Besluit omgevingsrecht
  Besluit Onderzoeksraad voor veiligheid
  Besluit ongeregeld luchtvervoer
  Besluit ontgrondingen in rijkswateren
  Besluit ontheffingverlening exceptioneel vervoer
  Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen
  Besluit op de lijkbezorging
  Besluit op de uitheemse dieren
  Besluit organische oplosmiddelen in verven en vernissen milieubeheer
  Besluit organisch-halogeengehalte van brandstoffen
  Besluit overdracht van de zorg voor de Kernenergiewet
  Besluit overige niet-meldingsplichtige gevallen bodemsanering
  Besluit permanente eisen motorrijtuigen luchtverontreiniging
  Besluit personeel veiligheidsregio’s
  Besluit prepareren van dieren
  Besluit raad voor dierenaangelegenheden
  Besluit Rampenplan voor de Noordzee 2009
  Besluit registratie splijtstoffen en ertsen
  Besluit registratie vissersvaartuigen 1998
  Besluit rendementseisen cv-ketels
  Besluit rijksbijdragen bijstands- en bestrijdingskosten
  Besluit rijksrivieren
  Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2013
  Besluit risico’s zware ongevallen 2015
  Besluit Rode lijsten flora en fauna
  Besluit ruimtelijke ordening
  Besluit saneringsmaatregelen industrieterreinen 1994
  Besluit schadevergoeding net op zee
  Besluit scheiden van dieren
  Besluit slotallocatie
  Besluit spoorverkeer
  Besluit spoorwegbruggen
  Besluit stimulering duurzame energieproductie
  Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
  Besluit stortverbod afvalstoffen
  Besluit stralingsbescherming
  Besluit taken netbeheerder landelijk hoogspanningsnet
  Besluit tegemoetkoming schade bij rampen
  Besluit toezicht en opsporing vervoer gevaarlijke stoffen
  Besluit uitvoer dieren en produkten van dierlijke oorsprong
  Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet
  Besluit uitvoering EG-richtlijn nationale emissieplafonds
  Besluit uitvoering Europese exotenverordening
  Besluit uitvoering Europese houtverordening
  Besluit uitvoering onafhankelijkheidseisen energierichtlijnen
  Besluit uitvoering verordening in- en uitvoer gevaarlijke chemische stoffen
  Besluit uitvoerings- en handhavingsvoorzieningen Wet bestrijding maritieme ongevallen
  Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer
  Besluit uniforme saneringen
  Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidie op extern advies verduurzaming scholen
  Besluit vaststelling geluidszone Tweede Maasvlakte
  Besluit vaststelling monitoringsprogramma kaderrichtlijn water
  Besluit veiligheid lage druk gastransport
  Besluit veiligheidsregio’s
  Besluit verdachte dieren
  Besluit vergoedingen Kernenergiewet
  Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers
  Besluit vergunning levering gas aan kleinverbruikers
  Besluit vergunningen Natuurbeschermingswet 1998
  Besluit verlaging tegemoetkoming aangewezen dierziekten
  Besluit verlenging termijn beschermde afnemer Gaswet en Elektriciteitswet 1998
  Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten
  Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen
  Besluit vervoer gevaarlijke stoffen
  Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht
  Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht met militaire luchtvaartuigen
  Besluit vervoer ontplofbare stoffen krijgsmacht
  Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen
  Besluit vervoer van en naar besmette of van besmetting verdachte gebouwen en terreinen
  Besluit vervuilingswaarde ingenomen water 2009
  Besluit voorkoming verontreiniging door schepen
  Besluit voorraadvorming aardolieproducten 2013
  Besluit Voorschrift intern vervoer gevaarlijke stoffen Defensie 2011
  Besluit Voorschrift Opslag en behandeling ontplofbare stoffen en voorwerpen
  Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten
  Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen
  Besluit waardevaststelling bij dierziektebestrijding
  Besluit waardevaststelling netten voor elektriciteit en voor gastransport
  Besluit wegvervoer goederen
  Bijdragenregeling bodembeschermingsgebieden
  Bijdrageregeling milieuvriendelijke vervoertechnieken
  Binnenvaartbesluit
  Binnenvaartwet
  Borden (Arbeidsomstandighedenregeling)
  Bouwbesluit 2012
  Crisis- en herstelwet
  Ctgb-besluiten op grond van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden 2007
  Delegatiebesluit subsidie bodemsanering bedrijfsterreinen
  Dienstenbesluit centraal loket
  Dienstenregeling centraal loket en interne markt informatiesysteem
  Dienstenwet
  Dierproevenbesluit 2014
  Dierproevenregeling 2014
  Drinkwaterbesluit
  Drinkwaterregeling
  Drinkwaterwet
  Eems-Dollardmilieuprotocol
  Elektriciteitswet 1998
  Embryobesluit
  Erfgoedwet
  Gemeentewet
  Gewasbeschermingsmiddelenverpakkingenconvenant
  Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
  Goedkeuringswet Besluit heffing bestrijding dierziekten
  Green Deal afvalreductie en -recycling op treinstations en in treinen
  Green Deals 59 Green Deals, eerste ronde
  Grenswaardenlijst (wettelijk)
  Havenbeveiligingswet
  Herverdeling budgetten Bijdragenregeling bodembeschermingsgebied
  Herziening Circulaire schietlawaai
  Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) wordt verlengd
  Huisvestingsbesluit
  Huisvestingswet 2014
  Infiltratiebesluit bodembescherming
  Ingrepenbesluit
  Integraal Beheerplan Noordzee 2015
  Integrale tekst Afvalstoffenlijst
  Interimwet stad-en-milieubenadering
  Investeringsimpuls LNG-vulpunten binnenvaart
  Invoeringswet Binnenvaartwet
  Jachtbesluit
  Jachtregeling
  Kernenergiewet
  Landbouwwet
  Legesbesluit visserijdocumenten
  Luchtvaartwet
  Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw 2014-2020
  Meet- en rekenvoorschrift geluidsbelasting binnen gebouwen
  Meet- en rekenvoorschrift industrielawaai
  Meetbesluit CO/roet motorrijtuigen
  Meststoffenwet
  Mijnbouwbesluit
  Mijnbouwregeling
  Mijnbouwwet
  Minimum VerwerkingsStandaard (MVS) voor baggerspecie
  Nachtvluchtenregeling Schiphol

  Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten
  Natuurschoonwet 1928
  Navo-binnenvliegregeling
  Nederlands actieplan duurzame gewasbescherming
  Nederlands nationaal toewijzingsplan broeikasgasemissierechten 2008-2012
  Nederlandse Aalbeheerplan
  Niet-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen / Reprotoxische stoffenlijst
  Nota Handhavingsbeleid BRZO 1999
  Omgevingswet
  Onteigeningswet
  Ontgrondingenwet
  Ontheffing Rijkswaterstaat Boswet
  Openbare kennisgeving aanwijzing Natura 2000-gebieden (1e tranche)
  Openstellingsregeling experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking
  Opheffing uitzonderingspositie Veerse Meer als binnenwater
  Opt-out handel in emissierechten
  Organiek besluit rijkswaterstaat
  Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Milieu 2012
  Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport 2015
  Overgangsrecht met betrekking tot milieubeleidsplanning en milieukwaliteitseisen
  Overgangswet elektriciteitsproductiesector
  Plantenziektenwet
  Planwet verkeer en vervoer
  Politiewet 2012
  POP-besluit milieubeheer
  Procesregeling bestuursrecht
  Procesregeling bestuursrecht 2013
  Productenbesluit asbest
  Productenregeling asbest
  Reken- en meetvoorschrift geluid 2012
  Residubesluit
  Rijksbesluit Onderzoeksraad voor veiligheid
  Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid
  Sanering industrielawaai
  Saneringsregeling asbestwegen derde fase
  Saneringsregeling asbestwegen tweede fase
  Schadeloosstellingsregeling luchtvaartwet
  Schaderegeling Tweede Maasvlakte
  Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart
  Scheepsafvalstoffenregeling Rijn- en binnenvaart
  Scheepvaartverkeerswet
  Schepenbesluit 1965
  Schepenbesluit 2004
  Smogregeling 2010
  Spoedwet wegverbreding
  Spoorwegwet
  Startovereenkomst Waterbeleid 21e eeuw
  Stimuleringsregeling energieprestatie huursector
  Stimuleringsregeling Programmatische Handhaving 2001
  Stortbesluit bodembescherming
  SZW-Lijst van kankerverwekkende stoffen en processen / Kankerverwekkende stoffenlijsten
  SZW-lijst van mutagene stoffen / Mutagene stoffenlijst
  Tegemoetkomingsregeling oogstschade 2002
  Terinzagelegging en inspraakmogelijkheid Nationaal Implementatieplan
  Toekenning opsporingsbevoegdheid Flora- en Faunawet aan buitengewoon opsporingsambtenaren
  Toepassing geheimhoudingsbesluit kernenergiewet
  Tracéwet
  Tripartiete overeenkomst 2015
  Uitvoering Besluit etikettering energiegebruik personenauto’s
  Uitvoeringsbeleid overgangsregeling voor vluchtwegen van laad- en losplaatsen gelegen aan akte-wateren
  Uitvoeringswet verdrag biologische wapens
  Uitvoeringswet verdrag chemische wapens
  Visserijwet 1963
  Vissersvaartuigenbesluit 2002
  Voornemen tot intrekking RUB- toelatingen
  Voorschrift Algemene wet bestuursrecht 1997
  Vuurwerkbesluit
  Warenwet
  Warenwetbesluit cosmetische producten 2011
  Warenwetbesluit deponering informatie preparaten
  Warenwetbesluit drukapparatuur 2016
  Warenwetbesluit drukvaten van eenvoudige vorm 2016
  Warenwetbesluit drukverpakkingen
  Warenwetbesluit gastoestellen
  Warenwetbesluit Lucky Bamboo
  Warenwetregeling aanwijzing toezichthouders VROM-Inspectie
  Warenwetregeling drukapparatuur 2016
  Warenwetregeling informatie- en rapportagebepalingen SZW-besluiten
  Warenwetregeling residuen van bestrijdingsmiddelen
  Warmtebesluit
  Warmteregeling
  Warmtewet
  Waterbesluit
  Waterregeling
  Waterschapsbesluit
  Waterschapswet
  Waterwet
  Wegenverkeerswet 1994
  Werkafspraken m.b.t. mandaat Ministers van VROM en SZW krachtens Kernenergiewet
  Werkwijze geschilbeslechting energie
  Wet aansprakelijkheid kernongevallen
  Wet aansprakelijkheid olietankschepen
  Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels
  Wet Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie
  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Wet ammoniak en veehouderij
  Wet basisregistratie ondergrond
  Wet beheer rijkswaterstaatswerken
  Wet belastingen op milieugrondslag
  Wet bescherming Antarctica
  Wet bescherming persoonsgegevens
  Wet bestrijding maritieme ongevallen
  Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
  Wet bodembescherming
  Wet dieren
  Wet explosieven voor civiel gebruik
  Wet geluidhinder
  Wet geurhinder en veehouderij
  Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
  Wet havenstaatcontrole
  Wet houdende vaststelling van minimumeisen voor het houden van legkippen
  Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
  Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie
  Wet implementatie Nagoya Protocol
  Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten
  Wet inrichting landelijk gebied
  Wet installaties Noordzee
  Wet internationaal goederenvervoer over de binnenwateren
  Wet inzake de luchtverontreiniging
  Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
  Wet laden en lossen zeeschepen
  Wet lokaal spoor
  Wet luchtvaart
  Wet milieubeheer
  Wet natuurbescherming
  Wet op de dierproeven
  Wet op de lijkbezorging
  Wet op de raad van state
  Wet op het RIVM
  Wet openbaarheid van bestuur
  Wet opslag duurzame energie
  Wet precursoren voor explosieven
  Wet Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
  Wet ruimtelijke ordening
  Wet schadefonds olietankschepen
  Wet scheepsuitrusting 2016
  Wet taken meteorologie en seismologie
  Wet tegemoetkoming schade bij rampen
  Wet uitvoering Internationaal Energieprogramma
  Wet veiligheidsregio’s
  Wet verbod pelsdierhouderij
  Wet vervoer gevaarlijke stoffen
  Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer
  Wet voorkoming misbruik chemicaliën
  Wet voorkoming verontreiniging door schepen
  Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012
  Wet wapens en munitie
  Wet wegvervoer goederen
  Wet windenergie op zee
  Windenergie op Zee
  Woningwet